Algemene voorwaarden

1 Definities

2 Algemeen

3 Totstandkoming van overeenkomsten

4 Prijzen en Betaling

5 Levering

6 Garantie

7 Risico-overgang

8 Eigendomsvoorbehoud

9 Intellectuele Eigendomsrechten

10 Aansprakelijkheid

11 Herroeping

12 Overmacht

13 Toepasselijk recht

14 Geschilbeslechting